Sermon-Rod Sexton – 14/7/2019. Encouragement. 1 Cor 1: 1-9